جزئیات تغییر در دستور پرداخت‌های ساتنا و پایا

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی سقف مبلغ دستورپرداخت پایا را به یک میلیارد ریال و کف مبلغ دستورپرداخت ساتنا را به ۵۰۰ میلیون ریال افزایش داد.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی سقف مبلغ دستورپرداخت پایا را به یک میلیارد ریال و کف مبلغ دستورپرداخت ساتنا را به ۵۰۰ میلیون ریال افزایش داد.

در راستای اجرای دقیق تر رسالت سامانه ساتنا در انتقال وجوه کلان و همچنین مدیریت حجم دستور پرداخت‌های سامانه یاد شده، از روز شنبه مورخ ۲۵ دی ماه ۱۴۰۰ تغییراتی به شرح زیر در سامانه های ساتنا و پایا اعمال خواهد شد.

کف مبلغ دستور پرداخت های بین مشتری ساتنا، از ۱۵۰ میلیون ریال به ۵۰۰ میلیون ریال، افزایش خواهد یافت.

همچنین سقف مبلغ دستور پرداخت‌های پایا از ۵۰۰ میلیون ریال به یک میلیارد ریال به ازای هردستور پرداخت، افزایش خواهد یافت.

در خصوص چرخه های تسویه پایا در روزهای عادی ( غیر تعطیل رسمی)، چرخه جدیدی در ساعت ۱۷:۴۵ جهت تسویه دستور پرداخت‌های غیر شاپرکی افزوده خواهد شد.