رشد ۱۴۱ درصدی اعطای تسهیلات بانک گردشگری و کسب رتبه نخست بین بانک‌های خصوصی

میزان تسهیلات اعطایی بانک گردشگری به اشخاص در اسفند سال 1401 در مجموع به 492209 میلیارد ریال رسید که درمقایسه با مدت مشابه سال قبل آن 141.1 درصد رشد داشت.

میزان تسهیلات اعطایی بانک گردشگری به اشخاص در اسفند سال ۱۴۰۱ در مجموع به ۴۹۲۲۰۹ میلیارد ریال رسید که درمقایسه با مدت مشابه سال قبل آن ۱۴۱.۱ درصد رشد داشت.

همچنین سهم تسهیلات اعطایی بانک گردشگری از کل بانک های عضو کانون که در اسفند سال ۱۴۰۰ برابر ۱.۹ درصد بود، در سال ۱۴۰۱ به ۳.۳ درصد افزایش یافته است.

این گزارش حاکیست: بانک رسالت با ۹۹.۴ درصد رشد تسهیلات اعطایی به اشخاص در رده دوم جای گرفت و پس از آن بانک های پاسارگاد، شهر و خاورمیانه به ترتیب با ۴۳.۳ درصد، ۴۱.۷ درصد و ۳۹.۶ درصد رتبه های سوم تا پنجم را به خود اختصاص دادند.