سود خالص ۹۵۸ میلیارد تومانی بانک سامان در سال جاری

بانک سامان در 9 ماهه به سود خالص 958 میلیارد تومانی رسید (833 ریال به ازای هر سهم) که 83 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.

بانک سامان در ۹ ماهه به سود خالص ۹۵۸ میلیارد تومانی رسید (۸۳۳ ریال به ازای هر سهم) که ۸۳ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.

هم چنین این بانک در این ۹ماه، حدود ۷۲۸۸ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات داشته که ۷۶ درصد بیش از مدت مشابه سال گذشته بوده است. همچنین ۶۰۷۰ میلیارد تومان بابت سود سپرده ها پرداخت کرده است که ۵۶ درصد بیش از مدت مشابه سال گذشته بوده است.

خالص زیان سرمایه گذاریهای بانک در این ۹ ماه حدود ۳۵ میلیارد تومان بوده که این عدد در مدت مشابه سال گذشته ۴۳۶ میلیارد تومان سود بوده است.

خالص درآمد کارمزد ها در این ۹ ماه ۱۶۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه ۳۹۷ درصد رشد داشته است. از محل معاملات ارزی، این بانک در ۹ ماهه ۴۷۲ میلیارد تومان درامد کسب کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۵ درصد رشد داشته است. سایر درامد های عملیاتی بانک صفر بوده است.

هزینه های عمومی بانک ۱۲۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد رشد داشته و هزینه مطالبات مشکوک الوصول ۳۵۰ میلیارد تومان بوده که در مدت مشابه سال گذشته صفر بوده است