صندوق توسعه ملی: در وصول مطالبات خود موفق عمل کردیم

صندوق توسعه ملی اعلام کرد: برنامه ریزی، مدیریت و پیگیری مستمر صندوق و تعامل بسیار مناسب بانک‎های عامل در ایفای تعهدات ریالی خود باعث شده که این صندوق در وصول مطالبات خود موفق عمل کند.

به گزارش ایبنا، صندوق توسعه ملی اعلام کرد: برنامه ریزی، مدیریت و پیگیری مستمر صندوق و تعامل بسیار مناسب بانک‎های عامل در ایفای تعهدات ریالی خود باعث شده که این صندوق در وصول مطالبات خود موفق عمل کند.

این صندوق در راستای اجرای وظائف قانونی خود در تامین مالی طرح های متقاضی تسهیلات ریالی، تاکنون نسبت به انعقاد ۸۲۶ فقره قرارداد به مبلغ بیش از ۸۸۰ هزار میلیارد ریال اقدام نموده که این منابع تاکنون منجر به تامین مالی بیش از ۲۶۳ هزار طرح در بخش های مختلف اقتصادی شده است.

وصول مطالبات ناشی از تخصیص این منابع ریالی از بانک های عامل، همواره در دستور کار این صندوق بوده که در حال حاضر هیچگونه مطالبات ریالی از بانک ها وجود ندارد.

با توجه به آنکه یکی از اهداف صندوق توسعه ملی حفظ سهم نسل های آینده کشور با تبدیل کردن آن به ثروت های ماندگار و تاثیرگذار در پیشرفت ایران عزیز است، امید است با بهبود شرایط اقتصادی در ماه ها و سال های آینده و استمرار آن؛ بانک های عامل و طرف قرارداد با این صندوق در حوزه تعهدات ارزی خود و بازپرداخت به موقع مطالبات ارزی صندوق نیز همانند ایفای تعهدات در حوزه منابع ریالی، به تعهدات ارزی عمل کرده تا این صندوق بتواند در جهت تامین نیاز ارزی کشور موفق تر عمل کند.