مرابحه بیشترین سهم در مانده تسهیلات بانک‌ها

گزیده آمارهای اقتصادی اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان آبان امسال ۳میلیون و ۷۵هزار میلیارد تومان بوده است.

گزیده آمارهای اقتصادی اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان آبان امسال ۳میلیون و ۷۵هزار میلیارد تومان بوده که با توجه به رقم ۲میلیون و ۳۹۲ هزار میلیارد تومان در پایان اسفند سال ۹۹ رشدی ۵/ ۲۸درصدی داشته است.

در این میان بیشترین درصد تغییر مربوط به تسهیلات مشارکت حقوقی بوده که در بازه زمانی اسفند ۹۹ تا آبان ۱۴۰۰ به میزان ۶۵درصد رشد داشته است. مانده تسهیلات مشارکت حقوقی در پایان اسفند سال گذشته ۱۲۰هزار میلیارد تومان بوده که در آبان امسال به حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است. دومین رتبه افزایش تسهیلات بانک‌ها در ۸ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ مربوط به تسهیلات سلف است. این تسهیلات در پایان اسفند گذشته ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده که با ۵۸ درصد رشد به ۶۷هزار میلیارد تومان در پایان آبان رسیده است. رشد تسهیلات مرابحه در ۹ ماه ابتدای سال جاری بالا بوده است. این تسهیلات در اسفند سال گذشته به میزان ۶۷۳ هزار میلیارد تومان بود که در پایان آبان امسال با حدود ۵۲درصد رشد به یک میلیون و ۲۱ هزارمیلیارد تومان رسیده است. سایر تسهیلات با ۳۱ درصد رشد و قرض‌الحسنه با ۳۰درصد رشد رتبه‌های بعدی را در اختیار دارند. مانده تسهیلات قرض‌الحسنه در پایان اسفند ۹۹به میزان ۲۰۲هزار میلیارد تومان بود که در آبان امسال به ۲۶۴هزار میلیارد تومان رسید.

میزان مانده تسهیلات مضاربه بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان اسفند گذشته ۲۸هزار میلیارد تومان بوده و در پایان آبان امسال به ۳۶هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این ارقام افزایش ۲۸درصدی را نشان می‌دهد. مانده اجاره به شرط تملیک ۲۶درصد رشد در ۸ماه ابتدای امسال ثبت کرده و از ۱۵هزار میلیارد تومان به ۲۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. مانده تسهیلات جعاله در پایان آبان به رقم ۱۳۲هزار میلیارد تومان رسید، در حالی که این رقم در پایان اسفند ۱۰۵هزار میلیارد تومان بوده است. سرمایه‌گذاری مستقیم حدود ۱۲درصد رشد داشته است. رقم مانده این بخش از تسهیلات بانک‌ها از ۶هزار میلیارد تومان به ۷هزار میلیارد تومان در دو مدت یاد شده افزایش یافت. مانده تسهیلات مشارکت مدنی از رقم ۴۰۴هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته به رقم ۴۴۷هزار میلیارد تومان در پایان آبان گذشته رسیده که افزایش ۵/ ۱۰درصدی را ثبت کرده است. کمترین رشد مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری در ۹ ماه ابتدای سال‌جاری نسبت به پایان اسفند مربوط به تسهیلات فروش اقساطی بوده که از ۵۵۱ هزار میلیارد تومان به ۵۶۴هزار میلیارد تومان رسیده و با ۵/ ۲درصد افزایش همراه بوده است.

مرابحه بیشترین سهم در مانده تسهیلات بانکی
سهم تسهیلات مرابحه در مانده تسهیلات بانکی از سایر انواع تسهیلات بالاتر است. این تسهیلات که نرخ پایین‌تری نسبت به‌دیگر تسهیلات بانکی دارد، در ماه‌های گذشته مورد استقبال متقاضیان تسهیلات قرار گرفته به نحوی که ۳۳درصد از مانده تسهیلات مربوط به این بخش بوده است. فروش اقساطی دومین سهم مانده تسهیلات بانکی را داراست‌. این بخش ۴/ ۱۸درصد از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده است. پس از فروش اقساطی، سهم تسهیلات مشارکت مدنی با ۵/ ۱۴درصد، قرض‌الحسنه با ۶/ ۸درصد، مشارکت حقوقی با ۵/ ۶درصد، جعاله ۳/ ۴درصد، سلف ۲/ ۲درصد و مضاربه ۲/ ۱درصد رتبه‌های بعدی را دارند. اجاره به شرط تملیک با ۷/ ۰درصد و سرمایه‌گذاری مستقیم با ۲/ ۰درصد تسهیلاتی بودند که سهمی ‌کمتر از یک درصد در مانده تسهیلات در پایان آبان داشته‌اند.

تجاری‌ها دارای بیشترین رشد مانده تسهیلات
مانده تسهیلات بانک‌های تجاری ۴۱درصد رشد در پایان آبان ماه امسال نسبت به اسفند سال گذشته نشان می‌دهد. مانده این تسهیلات در پایان آبان‌ به ۵۱۷هزار میلیارد تومان رسیده در حالی‌که در اسفند ۳۶۶هزار میلیارد تومان بود. تسهیلات مرابحه بیشترین رشد مانده را در بین بانک‌های تجاری به میزان ۱۱۲درصد به خود اختصاص داده است. این تسهیلات در سبد تسهیلاتی بانک‌ها نیز دومین سهم را داشته و به ۲۵درصد افزایش یافته است. مانده تسهیلات مرابحه بانک‌های تجاری در پایان اسفند ۶۱هزار میلیارد تومان و در پایان آبان گذشته ۱۳۱ هزار میلیارد تومان را ثبت کرد. سهم فروش اقساطی کمی‌ بیش از تسهیلات مرابحه در سبد مانده تسهیلات بانک‌های تجاری است. گرچه رشدی بسیار کمتر از تسهیلات مرابحه را در ۸ ماه داراست. سهم فروش اقساطی در سبد تسهیلاتی ۲۶درصد بوده در حالی که رشدی ۱۳درصدی را تجربه کرده است. مانده تسهیلات فروش اقساطی در اسفند ۱۲۰ هزار میلیارد تومان و در آبان ۱۳۵هزار میلیارد تومان است.

قرض‌الحسنه‌ها سومین تسهیلات بانک‌های تجاری را شامل می‌شوند. سهم ۱۳ درصدی تسهیلات قرض‌الحسنه از مانده کل تسهیلات حاصل ۸ ماه افزایش آن از اسفند تا آبان بوده است. این ارقام در مدت یاد شده از ۴۹ هزار میلیارد تومان به ۶۸هزار میلیارد تومان با ۳۸ درصد رشد رسیده است. مشارکت مدنی با ۴/ ۷درصد، جعاله ۳/ ۷درصد، مضاربه ۴درصد، سلف ۵/ ۲درصد، مشارکت حقوقی ۵/ ۱درصد و اجاره به شرط تملیک با ۵/ ۰درصد سهم‌های بعدی را دارند. سایر تسهیلات ۱۱درصد سهم داشته‌اند. این تسهیلات شامل خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول است.

رشد ۱۲ درصدی تسهیلات در بانک‌های تخصصی
رشد مانده تسهیلات در بانک‌های تخصصی به نسبت بانک‌های تجاری کمتر بوده است. مانده تسهیلات بانک‌های تخصصی در پایان اسفند سال گذشته ۳۸۷هزار میلیارد تومان بوده که با ۱۲درصد رشد به ۴۳۵هزار میلیارد تومان در پایان آبان سال‌جاری رسیده است. مانده فروش اقساطی با ۴/ ۳۹درصد بیشترین سهم مانده تسهیلات را در این بانک‌ها داراست. این بخش از تسهیلات با ۱/ ۲درصد رشد از رقم ۱۶۸ هزار میلیارد تومان به رقم ۱۷۱هزار میلیارد تومان در بازه زمانی اسفند گذشته تا آبان امسال رسیده است. مشارکت مدنی با سهمی ‌۱۷درصدی دومین جایگاه را در بین مانده تسهیلات بانک‌های تخصصی دارد. این تسهیلات با ۲۶ درصد رشد از رقم ۵۸هزار میلیارد تومان در اسفند به ۷۳هزار میلیارد تومان رسیده است. مرابحه با ۷/ ۱۵درصد، جعاله با ۴۸درصد، قرض‌الحسنه با ۳/ ۵درصد و اجاره به شرط تملیک با ۵/ ۳درصد رتبه‌های بعدی را دارند. سهم بخش سایر در مانده تسهیلات در بانک‌های تخصصی نیز ۹/ ۸درصد اعلام شد.

کاهش مانده تسهیلات فروش اقساطی در غیر‌دولتی‌ها
مانده تسهیلات در بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری رشدی حدود ۳۰درصدی را شاهد بوده است. مانده تسهیلات این بانک‌ها از یک میلیون و ۶۳۸ هزار میلیارد تومان در اسفند به ۲ میلیون و ۱۲۲هزار میلیارد تومان در پایان آبان‌ رسیده است. بیشترین سهم مانده تسهیلات مربوط به مرابحه با ۷/ ۳۸درصد است. پس از آن مشارکت مدنی با ۸/ ۱۵درصد و فروش اقساطی با ۱/ ۱۲درصد رتبه‌های بعدی را دارند. این در حالی است که مانده فروش اقساطی دارای رشدی منفی ۱/ ۲درصدی است و رقم آن از ۲۶۲هزار میلیارد تومان در اسفند گذشته به ۲۵۷هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. گرچه تسهیلات استصناع در این بانک‌ها رقم کمی ‌را شامل می‌شود، اما دارای رشدی ۸۳ درصدی در ۸ ماه بوده است. رشد تسهیلات مش