ورود پنجاهمین محموله واکسن کرونا به کشور

معاون فنی گمرک گفت: با ورود پنجاهمین محموله واکسن به تعداد ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دز انواع سینوفارم از سبدکووکس تا اول روز شنبه ۲۰ شهریور تعداد واکسن‌های وارداتی از مرز ۵۰ میلیون گذشت.
به گزارش ایلنا، معاون فنی گمرک گفت: با ورود پنجاهمین محموله واکسن به تعداد ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دز انواع سینوفارم از سبدکووکس تا اول روز شنبه ۲۰ شهریور تعداد واکسن‌های وارداتی ازمرز ۵۰ میلیون گذشت.

وی ادامه داد: این درحالی است که فقط در ۲۰ روز شهریور ۴۵ درصد از واردات واکسن به کشور را داشتیم.

 

ارونقی افزود: در هفت ماه گذشته تنها ۵۵ درصد وارد شد در حالی که می‌شد با برنامه ریزی مناسب خیلی قبل‌تر این کار را انجام داد.