«وسرمد» پیشنهاد افزایش سرمایه می دهد

شرکت بیمه سرمد در سامانه کدال اطلاعیه جدیدی در مورد پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه منتشر کرد.

شرکت بیمه سرمد در کدال اطلاعیه جدیدی منتشر کرد.

شرکت بیمه سرمد در سامانه کدال اطلاعیه جدیدی در مورد پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه منتشر کرد .

براین اساس ؛ گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰, ۶ ریال از محل سود انباشته، مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور حفظ نسبت توانگری مطلوب و رعایت ضوابط قبولی اتکائی موسسات بیمه مستقیم که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می شود.

اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به این گزارش اطلاع رسانی می شود و بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است .