۳۵۵ میلیون دلار در سامانه نیما عرضه شد

سامانه نیما روز گذشته شاهد عرضه حدود ۳۵۵ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است.

به گزارش ایبنا، سامانه نیما روز گذشته شاهد عرضه حدود ۳۵۵ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است.

دیروز مورخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ از عرضه های مذکور حدود ۲۰۶ میلیون دلار معامله شده است. براساس معاملات انجام شده، میانگین موزون نرخ دلاری معاملات ۲۲۹,۳۵۶ ریال بوده است.

این امر حاکی از این است که نرخ ارز موثر در واردات کشور نرخ مذکور بوده است.